Obavijest - Opći poziv Ministarstva civilnih poslova BiH

Obavijest - Opći poziv Ministarstva civilnih poslova BiH

U cjelosti prenosimo "Opći poziv" Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine a koji se odnosi na sve osobe koje su stekle državljanstvo Bosne i Hercegovine naturalizacijom poslje 6.aprila 1992.godine a prije 1.januara 2006.godine

                                                                  

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na temelju čl. 40. i  41. stavak 2. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13), objavljuje 

OPĆI POZIV

ZA SVE OSOBE KOJE SU STEKLE DRŽAVLJANSTVO BOSNE  I HERCEGOVINE NATURALIZACIJOM POSLIJE6. TRAVNJA 1992. GODINE, A PRIJE 1. SIJEČNJA
2006. GODINE

1.    Pozivaju se sve osobe koje su stekledržavljanstvo Bosne i  Hercegovine naturalizacijom poslije 6. travnja 1992. godine, a prije 1. siječnja 2006. godine, da Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u roku od jedne godine, od dana raspisivanja Općeg poziva, dostave:

a) Izvod iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerenu presliku;

b)Uvjerenje o državljanstvu države čijaje osobadržavljanin po rođenju/podrijetlu (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerenu presliku;

c) Izvod iz matične knjige rođenih iz općine u kojoj je u Bosni i Hercegovini izvršen naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih (ne stariji od šest mjeseci) - original ili ovjerenupresliku;

d) Uvjerenje o kretanju-prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini, izdano od strane nadležnog tijela, ukoliko se osobanalazi u navedenim evidencijama (ne starije od šest mjeseci) - original ili ovjerenupresliku;

e) Važeću identifikacijsku ispravu Bosne i Hercegovine ili druge države čijaje osobadržavljanin - ovjerenupresliku;

f)Izvod/uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije koja se vodi kod nadležnog tijela prema mjestu rođenja(ne stariji od tri mjeseca) - original ili ovjerenupresliku;

g) Izvod/uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije koji se vodi kod nadležnog tijela (Ministarstva unutarnjih poslova) prema mjestu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini (ne stariji od tri mjeseca)- original ili ovjerenupresliku. Ukoliko nije izvršen naknadni upis osobeu matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini,osoba je dužnadostaviti izjavu da nije osuđivana od strane suda u Bosni i Hercegovini za kazneno djelo, ovjerenu od strane nadležnog tijela, odnosno ako je osuđivana, dužna jedostaviti izjavu za koje kazneno djelo je osuđena i od strane kojeg suda u Bosni i Hercegovini, ovjerenu od strane nadležnog tijela;

h) Kao i neki drugi dokaz kojim se dokazuje postojanje stvarne sveze sa Bosnom i Hercegovinom (npr. dokaz o zaključenom braku sa državljankom (ili državljaninom) Bosne i Hercegovine, uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za bračnog partnera i djecu, uvjerenje o kretanju odnosno o prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini za bračnog partnera i djecu, dokaz o zaposlenju u Bosni i Hercegovini, dokaz da djeca pohađaju školu u Bosni i Hercegovini, zemljišno-knjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu na nekretnini u Bosni i Hercegovini, ugovor o kupoprodaji nekretnine u Bosni i Hercegovini, i slično).

Dokumenti izdati u inozemstvumoraju biti  nadovjereni za uporabu u Bosni i Hercegovini, sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini. 

2. Navedeni dokazi dostavljajuse poštom  ili  osobno na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sektor za državljanstvo i putne isprave, Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 6.4.1992. godine i 1.1.2006. godine, Trg BIH3, 71000  Sarajevo.

3. Opći poziv bit će objavljen u „Službenom glasniku BIH”, u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini, na službenoj web stranici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na službenoj web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na oglasnim pločama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko – konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona/ županije.

4. Rok od jedne godinepočinje teći od dana objavljivanjaOpćeg poziva u „Službenom glasniku BIH”. 

5. Člankom 41. stavak (2) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano je da na zahtjev Ministarstva osobe o kojima se radi i nadležna tijela u Bosni i Hercegovini moraju dostaviti sve potrebite informacije u roku koji Ministarstvo odredi, a stavkom (3) istog članka propisano je da ako se osoba o kojoj se radi ne povinuje zahtjevu za dostavom informacija iz stavka (2) Ministarstvo joj može oduzeti državljanstvo.

 

                             MINISTAR

              mr.sci. Adil Osmanović , v.r.

 

Broj 01-30-1-2083/15  

18. rujan 2015.godine                                                   

          Sarajevo