Odluka o izmjeni Plana javne nabavke za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Plana javne nabavke za 2015. godinu

Broj: 02-01-16-1633/15

Mostar, 30.12.2015.godine

 

             Na temelju članka 17. stavak (3) točka 3. Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ“, broj 2/98 i 4/01,3/02,1/03,2/06,5/08 i 6/08), a u svezi s člankom 17. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH, broj 39/14), i Proračunom za 2015.godinu, ministar unutarnjih poslova Hercegovačko neretvanske županije/kantona, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Plana nabavki za 2015.godinu, broj 02-01-16-664-1/15

od 20.05.2015.godine

 

 

I

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Plana javnih nabavki u Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K za 2015.godinu broj 02-01-16-664-1/15 od 20.05.2015.godine

 

 

II

Izmjene i dopune Plana iz točke 1. Planirane Odluke vrše se na način da se u točci 3. Planirane javne nabavke u 2015.godini u tabelarnom prikazu

-          pod rednim brojem 1. brišu alineja 2-„gas maska“ i alineja 3-„sportska oprema“

 

 

Pod rednim brojem 2. u alineji 1 briše se košulja kratki rukav, a iza alineje 4. dodaju se nove alineje:

-          „gas maska“

-          „sportska oprema“

-          „odora za interventnu policiju“

-          „Jakna-bluza“

-          „štitovi“

-          a u rubrici konto broj „613481“ mijenja se i glasi „613400“

 

 

R.

Br.

PREDMET

PROCJENJENA

VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

POKRETANJE

KONTO

POSTOJEĆI UGOVOR

IZVOR FINANCIRANJA

1.

Nabava materijala

- Potrošni materijal za krim.tehniku

 

 484.500,00 KM

   70.000,00 KM

Otvoreni postupak

      III kvartal

      613400

      613451

          -

   Proračun

2.

Nabava policijskih uniformi

- Košulje dugi rukav

- Cipele

- Džemperi

- Čarape

-Odora za interventnu policiju

-Jakna-bluza

-Gas maske

-Štitovi

297.500,00 KM

Otvoreni postupak

     II kvartal

      613400

          -

      Proračun

 

 

 

 

III

Ostali dio Plana iz točke 1 Odluke ostaje neizmijenjen.

 

IV

Izmjene i dopune Plana nabavki objaviti će se na web stranici ovog Ministarstva.

 

 

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

                                                                       

                                                                            M I N I S T A R

                                                                            Slađan Bevanda