Promjena osobnog imena

Promjena osobnog imena

 

Pravo i obveza svake fizičke osobe je da ima osobno ime i da služi svojim osobnim imenom.

Ime se stiče upisom u matičnu knjigu rođenih i sastoji se od imena i prezimena. Državljanin BiH obvezan je u pravom prometu služiti se osobnim imenom i prezimenom koje je upisano u MKR. Lično ime djeteta sporazumno određuju roditelji. Ako se oni nisu sporazumjeli ime određuje nadležni centar za socijalni rad kao organ starateljstva.

Svaka osoba ima pravo da promjeni osobno ime, odnosno samo ime ili samo prezime.

Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se  Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ-Odsjek za administraciju i potporu na području općine prebivališta. Popis adresa sjedišta
 

Uz zahtjev za promjenu osobnog imena prilaže se:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu za podnositelja zahtjeva,
  2. izvodi iz matičnih knjiga rođenih u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka,
  3. preslik osobne iskaznice,
  4. uvjerenje o mjestu prebivališta,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak,
  6. uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obveza,
  7. županijska upravna pristojba u iznosu od 18,00 KM.

Zakonska regulativa:

Zakon o osobnom imenu („Sl. novine F BiH“ br. 7/12)