Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT - 2 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u PU Mostar