Lična karta za stranca

Lična karta za stranca

 

Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte stranac je obavezan da se obrati Ministarstvu bezbjednosti BiH-Službi za poslove za strancima za dodjelu JMB. Zahtjev za izdavanje lične karte stranac je obavezan podnijeti u roku od 8 dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.

Uz zahtjev se prilaže:

  1. dokaz o odobrenom stalnom boravku,
  2. dokaz o identitetu stranca (putna isprava),
  3. dokaz o uplati propisanih naknada.

 

Zakonska regulativa:

o                         Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Sl. glasnik BiH“ br. 36/08)

o                         Pravilnik o ulasku i boravku stranaca („Sl. glasnik BiH“ br. 81/08)