Javni oglas za prodaju službenih putničkih motornih vozila

Javni oglas za prodaju službenih putničkih motornih vozila

Mostar, 03. 02. 2016. god.


Na temelju Odluke Vlade HNŽ-K, o odobrenju prodaje službenih vozila MUP-a HNŽ-K koja se ne koriste, br: 01-1-02-1387/15 od 15. 10. 2015. godine i Odluke Ministra unutarnjih poslova HNŽ-K o imenovanju Povjerenstva za prodaju 34 službena vozila koja se ne koriste, br: 02-01-16-1257/15 od 04. 11. 2015. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje putem javnog nadmetanja objavljuje:


 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenih putničkih motornih vozila


 

 

I. Putem javne licitacije vršit će se prodaja službenih putničkih motornih vozila, sa slijedećim karakteristikama:


 

Lot 1.


 

R.b.

Marka i tip vozila

Reg. oznaka

Broj šasije:

God. pro.

Sna. mot. KW

Vrsta goriva

Početna cijena vozila KM

1.

OPEL ASTRA 1.4

M17-T-055

WOLOTGF3542221911

2004.

66

B95

1.140,00

2.

OPEL ASTRA 1.4

M17-T-070

WOLOTGF3542221908

2004.

66

B95

1.140,00

3.

OPEL ASTRA 1.4

J75-K-788

WOLOTGF3542220550

2004.

66

B95

1.340,00

4.

OPEL ASTRA 1.4

A37-J-936

WOLOTGF3542220410

2004.

66

B95

1.140,00

5.

OPEL ASTRA 1.4

A09-T-717

WOLOTGF3542221057

2004.

66

B95

1.140,00

6.

OPEL ASTRA 1.4

A35-O-400

WOLOTGF3542222037

2004.

66

B95

950,00

7.

OPEL ASTRA 1.4

A40-J-311

WOLOTGF3542223170

2004.

66

B95

1.180,00

8.

OPEL ASTRA 1.4

E96-A-849

WOLOTGF3542224115

2004.

66

B95

1.180,00

9.

OPEL ASTRA 1.4

J75-K-787

WOLOTGF3542217312

2004.

66

B95

1.140,00

10.

OPEL ASTRA 1.4

T46-E-014

WOLOTGF3542220415

2004.

66

B95

1.180,00

11.

OPEL VECTRA

T92-E-832

WOLOZCF6941142060

2004.

92

ED

2.460,00

12.

VW GOLF III

K85-J-151

WVWZZZ1HZWB069389

1997.

44

B95

630,00

13.

BMW R-60/7 MOTOCIKL

210-J-411

6010856

1978.

40

B95

2.310,00

UKUPNO LOT 1

16.930,00


 

Lot 2.


 

R.b.

Marka i tip vozila

Reg. oznaka

Broj šasije:

God. pro.

Sna. mot. KW

Vrsta goriva

Početna cijena vozila KM

1.

OPEL ASTRA 1.4

K52-T-177

WOLOTGF3542224589

2004.

66

B95

1.380,00

2.

OPEL ASTRA 1.4

J83-T-616

WOLOTGF3542224776

2004.

66

B95

1.340,00

3.

VW GOLF III

A25-T-959

WVWZZZ1HZWB069385

1997.

44

B95

1.050,00

4.

VW GOLF III

O90-J-149

WVWZZZ1HZVB068238

1997.

66

ED

1.300,00

5.

VW GOLF III

T12-T-700

WVWZZZ1HZSW602600

1995.

44

B95

790,00

6.

VW GOLF III

K81-O-292

WVWZZZ1HZSW345962

1995.

55

B95

910,00

7.

ŠKODA FELICIJA

J95-T-176

TMBEHH613Y5203660

2000.

47

ED

400,00

8.

ŠKODA FELICIJA

T29-J-007

TMBEHH613X0080137

1998.

47

ED

400,00

9.

NISSAN PATROL

M35-O-847

JN1WRGY60Z0253697

1997.

85

ED

1.340,00

UKUPNO LOT 2

8.910,00


 

Lot 3.


 

R.b.

Marka i tip vozila

Reg. oznaka

Broj šasije:

God. pro.

Sna. mot. KW

Vrsta goriva

Početna cijena vozila KM

1.

OPEL ASTRA 1.4

T14-O-511

WOLOTGF3542221903

2004.

66

B95

1.180,00

2.

OPEL ASTRA 1.4

A38-J-866

WOLOTGF3542216171

2004.

66

B95

1.380,00

3.

OPEL ASTRA 1.4

T46-E-012

WOLOTGF3542217095

2004.

66

B95

1.540,00

4.

OPEL ASTRA 1.4

T19-O-254

WOLOTGF3542223539

2004.

66

B95

1.380,00

5.

OPEL ASTRA 1.4

K83-A-638

WOLOTGF3542218076

2004.

66

B95

1.340,00

6.

OPEL ASTRA 1.4

T75-J-715

WOLOTGF3542217808

2004.

66

B95

1.180,00

7.

VW GOLF III

K88-A-855

WVWZZZ1HZWB069386

1997.

44

B95

1.050,00

8.

VW GOLF III

O07-T-307

WVWZZZ1HZVB096794

1997.

47

ED

1.380,00

9.

VW GOLF III

J86-J-388

WVWZZZ1HZWB066373

1997.

44

B95

1.050,00

10.

VW GOLF III

K34-M-998

WVWZZZ1HZVB068197

1997.

66

ED

1.040,00

11.

VW GOLF III

A88-E-850

WVWZZZ1HZRP178636

1995.

66

B95

1.140,00

12.

MITSHUBISHI

M60-E-886

MMBONK64PVD005787

1997.

55

ED

950,00

UKUPNO LOT 3

14.610,00


 

II. Pravo sudjelovanja


 

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se grupno po Lot-ovima ili pojedinačno, ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu za pojedino vozilo ili grupu vozila. Prednost imaju ponuđači koji daju ponudu za kupovinu grupe vozila tj. Lot-a.

Pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje izvrše uplatu kaucije u iznosu 10% od početne cijene za pojedinačno vozilo, odnosno 5% za ukupnu početnu cijenu Lot-a odnosno grupe vozila.

-Uplata kaucije će se vršiti na blagajni MUP-a HNŽ-K, Brune Bušića bb, dana 08. 02. 2016. god. od 10 do 15 sati.


 

III. Pregled vozila


 

Vozila se mogu pregledati na slijedećim adresama:

Vozila Lot 1 odnosno grupa 1, nalaze se ispred autoradionice MUP-a kod zgrade PU Mostar ul. Brune Bušića bb i mogu se pregledati dana 08. 02. 2016. god. od 09 do 10 sati.

Vozila Lot 2 odnosno grupa 2, nalaze se na parkingu MUP-a pored Kamene zgrade ul. Brune Bušića bb Mostar i mogu se pregledati dana 08. 02. 2016. god. od 10 do 11 sati.

Vozila Lot 3 odnosno grupa 3, nalaze se u krugu PS Mostar – jug, Buna bb i mogu se pregledati dana 08. 02. 2016. god. od. 12 do 13 sati.


 

IV. Rok za dostavljanje ponuda


 

Ponude treba dostaviti osobno od 9,00 do 15,00 sati, na protokol MUP-a HNŽ-K Mostar, ul. Brune Bušića bb zaključno sa danom 09. 02. 2016. god.

Na koverti u kojoj se dostavlja ponuda obvezno mora biti naznačeno: NE OTVARAJ „PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU-PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA“, oznaku Lot-a i redni broj vozila za koje se dostavlja ponuda ili samo oznaku Lot-a ukoliko se daje ponuda za otkup cijelog Lot-a.

Jedna koverta može sadržavati ponudu za otkup samo jednog cijelog Lot-a, ili ponudu za otkup jednog ili više vozila iz istog Lot-a.

Na stražnjoj strani koverte navesti ime i prezime/naziv ponuditelja i adresu.


 

V. Sadržaj ponude


 

Ponuda treba sadržavati:

- Za fizičke osobe: Ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela i kopiju identifikacijskog dokumenta.

- Za pravne osobe: Uvjerenje o poreskoj registraciji s identifikacijskim brojem, naziv poduzeća, ime i prezime odgovorne osobe, sjedište i broj telefona.

- Naznaka Lota za koji se ponuda dostavlja, redni broj vozila, marka i tip vozila i registracijske oznake vozila za koje se dostavlja ponuda. (U slučaju ponude za kupovinu cijelog pojedinog Lota , navesti samo broj Lot-a. )

- Iznos ponude izraženo u KM

- Dokaz o uplati kaucije


 

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravna osoba, ponuda uz potpis mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedno ili više vozila, odnosno ponudu za otkup vozila iz Lot-ova : 1, 2 ili 3. Također može dati ponudu za otkup vozila cijelog Lot-a 1, 2 ili 3, s tim da za isto vozilo/a ili Lot može dostaviti samo jednu ponudu.

Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od utvrđene početne cijene vozila ili grupe vozila odnosno Lot-a.


 

VI. Otvaranje ponuda


 

Otvaranje dostavljenih ponuda za javnu prodaju službenih motornih vozila, obavit će se u Mostaru u sali PU Mostar, ul. Brune Bušića bb dana 10. 02. 2016. god., s početkom u 10 sati.

Otvaranje će se obavljati po Lot-ovima za svako vozilo pojedinačno ili za grupnu prodaju, redoslijedom po Lot-ovima navedenim u točci I.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe, koje su dostavile ponudu za određeno vozilo ili cjelokupan Lot, uz identifikacijski dokument i dokaz o uplaćenoj kauciji. Za pravnu osobu može prisustvovati osoba uz identifikacijski dokument, sa pismenim ovlaštenjem i dokazom o uplaćenoj kauciji.

Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: ime i prezime/naziv ponuđača, broj Lot-a, redni broj vozila, reg. oznaku vozila, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

O javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo/Komisija će sačiniti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili veća od početne cijene u točci I., i konstatirati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za pojedino vozilo ili Lot.

Ukoliko se pojave dva ponuđača sa prihvatljivom najvećom istom cijenom za neko vozilo ili kompletan Lot, tada je pobjednik onaj koji je ranije dostavio ponudu, uzimajući u obzir datum i vrijeme kad je ponuda zaprimljena.


 

VII. Obveze kupca


 

Ponuditelj, odnosno kupac, koji bude najuspiješniji, dužan je izvršiti uplatu pune cijene vozila ili Lot-a u roku od sedam dana od dana zaključenja licitacije i odmah potom potpisati kupoprodajni ugovor.

Kupac će uplatu izvršiti na slijedeći način:

- Primatelj: Proračun HNŽ-K

- Žiro račun: 338 000 22 0000 5953

- Vrsta prihoda: 722631 – vlastiti prihodi proračunskih korisnika

- Proračunska organizacija: 1401001

- Općina: 180


 

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem, izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat kaucije, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

Vozila se prodaju po principu „Viđeno – kupljeno“ te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažavati.


 

VIII. Dodatne informacije


 

Sudionici u postupku javne licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćenu kauciju moći će podići jedan sat nakon završene licitacije na blagajni ministarstva uz predočenje priznanice o položenoj kauciji.

Uplaćena kaucija najpovoljnijim ponuditeljima bit će vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i potpisanog kupoprodajnog ugovora.

Za eventualne dodatne informacije vezane za licitaciju vozila koja su predmet prodaje možete nas nazvati na telefon broj 036/ 383 309