Državljanstvo

Državljanstvo

 

Državljanima se smatraju osobe kojima je priznat status državljana Bosne i Hercegovine sukladno sa odgovarajućim zakonom.

Državljanstvo BiH sukladno  sa odredbama Zakona o državljanstvu BiH stiče se:

1.   porijeklom (u nadležnosti općinskih/gradskih tijela uprave),

2.   rođenjem na teritoriji BiH (u nadležnosti općinskih/gradskih tijela uprave),

3.   usvajanjem (u nadležnosti općinskih/gradskih tijela uprave),

4.   putem naturalizacije,

5.   putem međunarodnog sporazuma.

Zahtjev za stjecanje državljanstva BiH podnosi se  Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K-Odsjek za administraciju i potporu na području općine prebivališta. Popis adresa sjedišta
 

Stjecanje državljanstva F BiH po osnovu olakšane naturalizacije

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih za podnositelja zahtjeva,

2.  izvod iz matične knjige vjenčanih,

3.  uvjerenje o državljanstvu matične države osobe koja je podnositelj zahtjeva,

4.  uvjerenje o stalnom boravku na teritoriji BiH, izdano od strane Ministarstva sigurnosti BiH-Služba za poslove sa strancima da ima prijavljen stalni boravak na teritoriji BiH u trajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, od čega posljednju godinu na teritoriji Federacije BiH,

5.  uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Federacije BiH bračnog partnera podnositelja zahtjeva,

6.  izjavu ovjerenu od nadležnog tijela o odricanju ranijeg državljanstva nakon stjecanja državljanstva BiH i Federacije, ako bilateralnim ugovorom nije drugačije predviđeno, s tim da se izjava o odricanju i prestanku državljanstva ne zahtjeva ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, što se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju,

7.  ovjeren preslik putovnice podnositelja zahtjeva,

8.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj pristojbi u iznosu od 450,00 KM.

              

Stjecanje državljanstva F BiH po osnovu naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih za  dijete,

2.  uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države,

3.  izvod iz MKR-ih i dokaz o državljanstvu Federacije za jednog roditelja djeteta, koji je stekao državljanstvo Federacije nakon djetetova rođenja,

4.  dokaz o stalnom boravku djeteta na teritoriji Federacije izdano od strane Ministarstva sigurnosti BiH-Služba za poslove sa strancima,

5.  izjava ovjerena od strane nadležnog tijela da dijete starije od 14 godina pristaje na stjecanje državljanstva Federacije BiH,

6.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj pristojbi u iznosu od 450,00 KM.

 

Stjecanje državljanstva F BiH po osnovu međunarodnog sporazuma (ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije                    

         Zahtjev stranka podnosi na propisanom obrascu uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

1.  izvod iz MKR-ih,

2.  uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije za podnositelja zahtjeva,

3.  uvjerenje o boravku na teritoriji BiH izdano od strane nadležnog tijela Ministarstva sigurnosti za podnositelja zahtjeva,

4.  ovjerena izjava o poštivanju pravnog poretka BiH i Federacije,

5.  izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju,

6.  uvjerenje o državljanstvu BiH bračnog partnera podnositelja zahtjeva ukoliko državljanstvo stiče po osnovu braka sa državljaninom BiH,

7.  uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka prema mjestu boravka za podnositelja zahtjeva,

8.  uvjerenje iz krivične evidencije izdano od nadležnog tijela Republike Srbije po mjestu rođenja podnositelja zahtjeva,

9.  ovjeren preslik putovnice za podnositelja zahtjeva,

10.  dokaz o uplaćenoj federalnoj upravnoj pristojbi u iznosu od 450,00 KM.

 

Prijem djece po osnovu navedenog ugovora stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

         1.  potvrdu o prijavi boravka za dijete na teritoriji Federacije,

         2.  izvod iz MKR-ih,

         3.  uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države,

         4.  potvrdu iz škole ukoliko je dijete pohađa,

         5.  ovjerenu izjavu od nadležnog tijela o suglasnosti drugog roditelja za prijem  djeteta u državljanstvo,

6.  izjava ovjerena od strane nadležnog tijela da dijete starije od 14 godina pristaje na stjecanje državljanstva Federacije BiH.

 

Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:

         1.  po sili zakona,

         2.  odricanjem,

         3.  otpustom,

         4.  oduzimanjem,

         5. međunarodnim sporazumom.

 

Prestanak državljanstva Federacije na osnovu otpusta

         Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

1.      izvod iz MKR,

2.      uvjerenje o prijavi prebivališta,

3.      uvjerenje od suda da nije pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti (o ne vođenju kaznenog postupka),

4.      izvod iz kaznene evidencije izdat od nadležnog tijela koje vodi tu evidenciju prema mjestu rođenja osobe (uvjerenje o nekažnjavanju), a ako je kažnjen na kaznu zatvora u Federaciji da je tu kaznu izdržala,

5.      uvjerenje nadležnog poreznog tijela o tome da nema neizmirenih poreznih i carinskih obveza,

6.      uvjerenje o tome da nema nikakvih obveza za platiti utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih tijela (obveze koje se odnose na imovinsko-pravne odnose i obveze koje se odnose na brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo i uzdržavanje, a da su proizišle iz Obiteljskog zakona Federacije ),

7.      dokaz da je osoba stekla ili da joj je zajamčeno stjecanje  državljanstva druge države,

8.      dokaz o uplati federalne upravne pristojbe.

 

Zakonska regulativa

  • Zakon o državljanstvu BiH - Službeni prečišćeni tekst ("Sl. glasnik BiH" br. 22/16)
  • Zakon o državljanstvu F BiH („Sl. novine F BiH“ br. 34/16)
  • Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva FBiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana ("Sl. novine F BiH" br. 85/16)
  • Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i SR Jugoslavije („Sl. glasnik BiH“ br. 4/03).
  • Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i BiH ("Sl. glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori" br. 2/06)
  • Ugovor između BiH i R Hrvatske o dvojnom državljanstvu ("Sl. glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori" br. 10/11).