Osobna iskaznica

Osobna iskaznica

 

Osobna iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljenu osobu i državljanstva BiH.

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u BiH dužan je imati osobnu iskaznicu izdanu u mjestu prebivališta.

Osobna iskaznica se može izdati i državljaninu starijem od 15 godina, a mlađem od 18 godina koji ima prebivalište u BiH na osobni zahtjev i na zahtjev njegovog roditelja ili drugog propisno ovlaštenog zakonskog zastupnika.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice je 60 dana nakon navršenih 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH ako je navršio 18 godina života.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se  Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K-Odsjek za administraciju i potporu na području općine prebivališta-boravišta. Popis adresa sjedišta

 

Izdavanje prve osobne iskaznice:

Za izdavanje prve osobne iskaznice potrebni su:

1.      zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.      izvod iz matične knjige rođenih,

3.      uvjerenje o državljanstvu,

4.      dokaz o uplati naknade za izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 18,00 KM.

 

     Zamjena osobne iskaznice

     Za zamjenu osobne iskaznice potrebni su:

1.      zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.      prethodna osobna iskaznica,

3.      dokaz o uplati naknade za izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 18,00 KM.

 

     Zamjena osobne iskaznice izdana sa rokom važenja 2 godine- za raseljene osobe:

     Za zamjenu osobne iskaznice potrebni su:

1.   zahtjev  (koji se dobije na lokaciji-bez naknade),

2.   prijava prebivališta- boravišta (koja se dobije na lokaciji bez naknade),

3.   prethodna osobna iskaznica,

4.   uvjerenje o priznatom statusu raseljene osobe(ne starije od 6 mjeseci, a dobije se  kod nadležnog općinskog organa),

5.  dokaz o uplati naknade za izdavanje osobne iskaznice u iznosu od 18,00 KM.

 

      Osobna iskaznica se mora zamijeniti:

1.      ako je istekao rok važenja,

2.      u slučaju promjene prebivališta (ili boravišta kod raseljenih osoba),

3.      ako je došlo do promjene podataka o imatelju osobne iskaznice navedenih na istoj,

4.      ako je podatak na osobnoj iskaznici netočan ili pogrešno upisan,

5.      ako je osobna iskaznica oštećena ili  iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da osobna iskaznica ne može služiti svojoj namjeri,

6.      kada je izgled imaoca osobne iskaznice toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na osobnoj iskaznici.

 

Na zahtjev državljanina u osobnu iskaznicu će se upisati podatak o krvnoj grupi i entitetskom državljanstvu.

Osobna iskaznica se može preuzeti osobno, posredstvom punomoćnika ili poštom.

Državljanin koji je izgubio osobnu iskaznicu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.

Ako je državljanin izgubio osobnu iskaznicu ili mu je ista ukradena, uništena i sl., dužan je priložiti i rješenje Odsjeka za administraciju i potporu kojim se poništava osobna iskaznica.

Ako državljanin kome na temelju naprijed navedenog izdana nova osobna iskaznica, naknadno dođe u posjed ranije osobne iskaznice, dužan je da tu osobnu iskaznicu odmah preda najbližem nadležnom organu.

 

Zakonska regulativa:

  •    Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 32/01; 16/02; 32/07; 56/08; 18/12)
  •    Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice, postupku izdavanja i zamjene osobne iskaznice i načinu vođenja evidencija o zahtjevima („Sl. glasnik BiH“ br. 39/02 ;2/09; 102/12; 41/14)

 

Administrativnu taksu za izdavanje/zamjenu osobne iskaznice možete uplatiti na račun s podacima kako slijedi:

- Ime primatelja - JRT TREZOR BiH;

- Svrha doznake - Izdavanje/zamjena osobne iskaznice;

- Račun primatelja - 3380002210018390;

- Broj poreznog obveznika - Vaš matični broj;

- Vrsta prihoda - 722906;

- Općina - šifra Općine; Čapljina - 021, Čitluk - 023, Mostar - 180, Jablanica - 041, Konjic - 049, Neum - 107, Prozor-Rama - 073, Ravno - 207, Stolac - 086;

- Proračunska organizacija - 0709999