Putovnica

Putovnica

 

Putovnica je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH. Državljanin BiH može posjedovati samo jednu putovnicu iste vrste. Putovnicu smije koristiti samo osoba na čije je ime izdana. Zakonski rok za izdavanje putovnice je 30 dana, osim putovnica izdanih putem diplomatsko-konzularnih predstavništva, u kojem slučaju je rok 60 dana.

Biometrijska ili elektronska putovnica je dokument koji sadrži elemente zaštite od falsificiranja i elektronski čip pomoću kojeg je moguća provjera identiteta na osnovu fizioloških karakteristika osobe koja je podvrgnuta nekoj kontroli.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se  Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ/K-Odsjek za administraciju i potporu na području općine prebivališta-boravišta. Popis adresa sjedišta
 

Nositelj putovnice dužan je gubitak, uništenje ili krađu putovnice prijaviti nadležnom policijskom tijelu na teritoriji na kojoj je izgubljena putovnica.

Za izdavanje putovnice punoljetnoj osobi potrebni su:

 1. Zahtjev (u istom obvezno navesti mjesto i općinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),
 2. Osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH, 
 3. Putovnicu (izuzev ako je ukradena ili izgubljena)
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje putovnice u iznosu od 50,00 KM, odnosno naknadu za izdavanje putovnice u iznosu od 50,00 KM i naknadu od 200,00 KM ukoliko se radi o izdavanju  žurnih putovnica koje se izdaju po zahtjevu stranke u roku od 72 sata.

 

Za izdavanje putovnice malodobnoj osobi potrebni su:

 1. Zahtjev (u istom obvezno navesti mjesto i općinu upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana BiH),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ako je dijete rođeno van teritorije BiH),
 4. Putovnica

a)      Putovnica za državljane od 3-18 godina sa rokom važenja od 5 godina –dokaz o uplati 40,00 KM,

b)      Putovnica za državljane koji nisu navršili 3 godine sa rokom važenja od 3 godine – dokaz o uplati 30,00 KM,

 

 1.  Suglasnost oba roditelja, izuzev:

a) ako je dijete bez oba roditelja, priložiti izvod iz matične knjige umrlih drugog roditelja,

b) ako je dijete bez oba roditelja, priložiti suglasnost staratelja,

c) ako je jedan od roditelja spriječen da potpiše suglasnost na zahtjevu može dostaviti pismenu suglasnost potpisanu i ovjerenu kod nadležnog tijela,

d) ako odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putovnice nije uvjetovano suglasnošću oba roditelja,

 1. Ako je odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putovnice uvjetovano suglasnošću oba roditelja, nadležno tijelo će od drugog roditelja kojem nije dodjeljeno starateljstvo nad malodobnom osobom zatražiti pismeno izjašnjenje o davanju suglasnosti za izdavanje putovnice,
 2. Ukoliko je nepoznato prebivalište ili boravište drugog roditelja nadležno tijelo će izvršiti provjere kroz evidencije, te sukladno izvršenim provjerama riješiti zahtjev,
 3.  Ukoliko je malodobna osoba, za koju se podnosi zahtjev za izdavanje  putovnice rođena u izvanbračnoj zajednici, a drugi roditelj odbije dati suglasnost za izdavanje putovnice nadležno tijelo će od nadležne službe socijalne skrbi zatražiti pismeno mišljenje o opravdanosti izdavanja putovnice bez suglasnosti drugog roditelja, te sukladno sa narečenim mišljenjem riješiti zahtjev.

 

Zakonska regulativa:

 • Zakon o putnim ispravama BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 4/97; 1/99; 9/99; 27/00; 32/00; 19/01; 47/04; 15/08; 33/08; 39/08;60/13)

 

Administrativnu taksu za izdavanje putne isprave možete uplatiti na račun s podacima kako slijedi:

- Ime primatelja - JRT TREZOR BiH,

- Svrha doznake - Izdavanje putne isprave,

- Račun primatelja - 3380002210018390,

- Broj poreznog obveznika - Vaš matični broj,

- Vrsta prihoda - 722905,

- Općina - šifra Općine; Čapljina - 021, Čitluk - 023, Mostar - 180, Jablanica - 041, Konjic - 049, Neum - 107, Prozor-Rama - 073, Ravno - 207, Stolac - 086,

- Proračunska organizacija - 0709999